Sistematski pregledi su u osnovi skup pregleda namenjenih sličnoj grupi ljudi kao što je naš pacijent. Pacijenti sličnih godina i istog pola, za koje važe tvrdnje da učestalije oboljevaju od nekih bolesti, podvrgavaju se nizu pregleda koji bi mogli da dovedu do ranog otkrivanja bolesti.

Ovi opšti sistematski pregled su dobra polazna osnova, naročito za zdrave pacijente bez faktora rizika. Mogu biti skupi i možda bi pacijentu bili korisniji neki drugi pregledi, ali neosporna je njihova važnost u uspostavljanju odgovornog pristupa prema svom zdravlju i zdravstvene kulture uopšte.

Personalizovani pregled - Kolegium Medic
  • Medjutim, šta sa pacijentima koji imaju simptome, ne znaju koji se doktori njima bave, imaju porodične i lične rizike ?
  • Kako pristupiti simptomima više organskih sistema?
  • Da li zakazati preglede kod svih specijalista koji se tim simptomima bave?

Analiziranjem statističkih parametara došlo se do poražavajućih zaključaka:

Čak 87% pacijenata smatra da su sami u ovom procesu, bez prethodnog lekarskog pregleda, bez plana i ideje vodilje u složenom procesu u kome, kako to pacijenti vole da kažu: 2+2 ne moraju biti 4.

Ekspanzija naučnih otkriča i posledična brojnost medicinskih grana i profesionalaca čije se polje ekspertize sužava i produbljava, dovode pacijenta u nedoumicu kome tačno da se obrati za svoj zdravstveni problem.

Svoje simptome po sopstvenom vidjenju, poverava lekaru koji se njima bavi. Obzirom da je organizam celina medjusobno povezanih funkcija (često izvan jednostavne logike), takav model ne dovodi do željenog cilja.

U današnje vreme, nakon mnogo istraživanja i stručnih sastanaka, došli se do onoga što se odavno zna:

Personalizovani sistematski pregled - Kolegium Medic
Pogledajte cenu usluge!

Osnove na kojima se bazira algoritam personalizovanog sistematskog pregleda:

01

Prepoznavanje bolesti u početnoj fazi

Bolesti srca i krvnih sudova, maligne bolesti, kao i bolesti endokrinog sistema i metabolizma, poslednjih decenija imaju nedvosmislen i zabrinjavajuć porast: Infarkt srca, moždani udar, hipertenzija, periferna arterijska bolest, dijabetes, insulinska rezistencija, poremećaji štitaste žlezde i metabolizma, karcinomi debelog creva, testisa, dojke, materice i jajnika, jesu bolesti sve mladje populacije. Naučne studije posvećene javnom zdravlju potvrdjuju značajan porast oboljevanja kod populacije ispod 40 godina, ali i u pedijatrijskoj praksi. Pravovremeno otkrivanje ide u prilog kontroli ishoda bolesti- primene manje agresivnih tretmana lečenja kao i stavljanja pod kontrolu same bolesti i njenih komplikacija.

02

Utvrdjivanje povišenih rizika za nastanak bolesti

Ekspertski internistički pregled neophodan je za indikovanje najsvrsishodnijeg i najracionalnijeg pristupa. Indikovanje velikog broja pregleda odjednom bez postavljanja pitanja na koje pregled treba da odgovori je opšti sistematski pregled. On može dati dobar širi uvid i mi ohrabrujemo naše pacijente da uvrste u svoju zdravstvenu kulturu bilo koji vid kontrole zdravstvenog stanja. Klinička praksa potvrdjuje da pregledi moraju biti neophodni, birani po prioritetu i konkluzivni. Klinički (ekspertski internistički) pregled svojim preliminarnim izveštajem indikuje skrining na bolesti sa povišenom verovatnoćom oboljevanja kod pregledanih pacijenta, pri čemu se uzimaju u obzir ne samo klinički pregled, uzrast i pol, prethodna ili hronična stanja, već i genetske sklonosti i lični rizici pacijenta. Dodatni pregledi eksperata za nadjeno stanje ili bolest indikuju se na osnovu strogih medicinskih indikacija i u dogovoru sa pacijentom. Svaki dodatni pregled ili procedura moraju imati jasno i nedvosmisleno utemeljenje i ispunjavati princip neophodnosti, prioritetnosti i konkluzivnosti.

03

Uspostavljanje praćenja parametara zdravstvenog stanja

Pravovremeno otkrivanje je ključno za povoljan ishod, medjutim, praćenje parametara važnih za procenu lečenja i kontrolisanja zdravstvenog stanja u dužem vremenskom periodu, pouzdano ukazuje na celokupan proces koji se odvija kao i na pravac njegovog najpovoljnijeg ishoda. Važno je naglasiti: Specijalistički pregledi nisu namenjeni sagledavanju kompletnog zdravstvenog stanja ili budućih rizika, već zdravstvenom problemu zbog kog se pacijent javio lekaru. Princip sagledavanja kompletnog pacijenta a ne njegovih pojedinačnih bolesti, moguć je jedino kroz personalizovani sistematski pregled.

PACIJENT NE SME DA IMA NEDOUMICE U POGLEDU SVOG ZDRAVSTVENOG STANJA I PREDLOŽENIH MERA

PACIJENT BI TREBALO DA IMA USAGLAŠENU, SVRSISHODNU, PODNOŠLJIVU I MINIMALNU TERAPIJU ZA SVOJE STANJE ILI BOLEST/I

Autor: dr Marija Krišto
Specijalista interne medicine