Personal medical care

Lično.

Na Crvenom Krstu, u ulici Sazonova br 72 (bivša Filipa Filipovića), u rezidencijalnom delu Vračara, nalazi se KOLEGIUM MEDIC, do skoro klinika zatvorenog tipa koju čini partnerski tim eminentnih lekara sa medjunarodnim kliničkim i naučnim iskustvom. Posvećeni najvažnijoj od svih vrednosti vrednosti-Zdravlju, vodimo se principima personalizovanog pristupa pacijentu. Postavljanje dijagnoze, sprovodjenje lečenja ili preventivnih mera, u potpunosti prilagodjavamo specifičnostima pacijenta. Naši pacijenti znaju da njihove tegobe ne sagledavamo samo u sadašnjem trenutku, već uz sagledavanje celokupnog zdravstvenog statusa. Personalizovano lečenje koje primenjujemo uz sagledavanje sadašnje bolesti pacijenta , uzima u obzir i njegove zdravstvene rizike, životne navike, porodične sklonosti ka oboljevanju i dosadašnju medicinsku istoriju, kako bi bio lečen pacijent a ne samo njegova bolest.

Naš cilj je da pacijent iz visokospecijalizovanog pregleda za svoj problem dobije i širi uvid u svoje stanje, i mišljenje iskusnog kliničara kako sam da unapredi svoje zdravlje i spreči neželjene posledice bolesti.
Posvećeni smo lečenju koji se temelji na naučnim saznanjima potvrdjenim u kliničkoj praksi.
Snažno zastupamo stav da je obaveza lekara stalno praćenje inovativnih pristupa lečenju ali i njihova primena uz etički, klinički i iskustveni otklon.
U KOLEGIUM MEDIC-u posebno polažemo i negujemo višedecenijsku medjusobnu saradnju lekara iz različitih specijalnosti na rešenju pacijentovog zdravstvenog problema. Rezultat toga je medjusobno poverenje da će svaki povereni pacijent biti kompetentno sagledan iz još jednog uglla specijalnosti.
Naši Klinički Kolegijumi i Kolegiijumi za složena stanja kontinuirano analiziraju obavljene preglede, rezultate dijagnostičkih procedura i donose zaključke od značaja za unapredjenje zdravlja naših pacijenata.
Podjednako kao naša medjusobna saradnja i saradnja pacijenata sa KOLEGIUM MEDIC-om je dugoročna i komplementarna.
Naši pacijenti znaju da posvećeno radimo na ranom otkrivanju bolesti i sa velikom pažnjom predlažemo ciljane dijagnostičke, preventivne i terapijske mere neophodne za postizanja dugoročnog kvaliteta života pacijenta.
Ovim pristupom postižemo da je svaki naš pacijent aktivni učesnik u svom lečenju, na šta smo posebno ponosni.

Precizno.

Najvažnija polja naše ekspertize:
-Interna medicina
-Vaskularna medicina
-Kardiologija
-Gastroenterologija i endoskopska dijagnostika
-Pulmologija
-Alergologija i imunologija
-Infektivne i tropske bolesti, virusologija i hepatologija
-Endokrinologija i bolesti metabolizma
-Reumatologija
-Hematologija
-Nefrologija
-Dermatovenerologija
-Estetska medicina i dermatohirurgija
-Urologija i uro onkologija
-Ortopedija
-Opšta Hirurgija i Minimalno invazivna hirurgija
-Vaskularna hirurgija
-Ginekologija
-ORL
-Stacionar, intervencije, laboratorija, patronaža

Naš moto je da svako lečenje mora početi i završiti se po nepobitnim postulatima kliničke prakse: svakai pregled i dijagnostička metoda moraju biti učinjeni sa ciljem donošenja kliničkog zaključka. Zastupamo mišljenje da zdravstveni problem prvo treba da prodje kliničku procenu lekara sa uvidom u kompletan zdravstveni status, bilo da se radi o preventivnom pregledu pacijenta bez ispoljenih bolesti ili kliničkom pregledu pacijenta sa kompleksnim stanjem više bolesti.
Za kompletan uvid u zdravstveno stanje, naši pacijenti imaju priliku da dobiju pregled eksperata interne medicine i srodnih grana po sledećim protokolima:
KM EXPERT CLINICAL- Kompletni klinički ekspertski pregled interniste za evaluaciju kompleksnih i nejasnih stanja. Njime vršimo evaluaciju toka bolesti i reviziju terapije u smislu postizanja optimalnog lečenja i kontrole komplikacija bolesti, iz više subspecijalističkih polja.
KM EXPERT PREVENT- Kompletni preventivni ekspertski pregled interniste za pacijente sa zdravstvenim rizicima bez ispoljenih bolesti. Ovim pregledom utvrdjujemo tok ispitivanja za PERSONALIZOVANI SISTEMATSKI PREGLED
U ponudi su i sistematski pregledi opšteg tipa- PREMIUM sistematski pregledi - ekonomični paketi pregleda za firme ali i grupe za više od 5 pacijenata. Tako smo u prilici da čitave porodice ili grupe prijatelja u istom danu obave prreventivni sistematski pregled koji se saastoji od niza važnih ultrazvučnih i kolor dopler pregleda sa internističkom evaluacijom.
Kada je reč o upotrebi najsavremenije tehnologije uz preglede eksperta kliničke procene i ekspertske preglede najužeg polja ekspertize za pacijentovo stanje, mi ne pravimo kompromise.
Primena SIEMENS Syngo/Clarify™ Vascular Enhancement (VE) tehnologije ultrazvučne i kolor dopler dijagnostike, jedna je od inovativnih tehnologija kojom vršimo procene složenih stanja. Ovom tehnologijom rezolucija kontrasta i diferenciranje tkiva, protok krvi kroz krvne sudove u realnom vremenu i morfologija tromba ili plaka, u opsegu je rezolucije NMR sa dodatnim dinamičkim karakteristikama.
Pa ipak, važno je naglasiti:
SAVREMENI UREDJAJI SU NEOPHODAN ALAT U KLINIČKOM ZAKLJUČIVANJU, ALI : SKUSTVO I POSVEĆENOST KLINIČKOG LEKARA SU OD POČETAKA MEDICINE DO DANAS I DALJE - NEZAMENLJIVI

Drugačije.

Personalizovani pristup podrazumeva detaljnu analizu kompletnog zdravstvenog stanja pacijenta, njegove lične zdravstvene istorije, porodičnih i ličnih zdravstvenih rizika važnih za prognozu neželjenih dogadjaja i pravljenje preventivnog plana pacijenta . Iz tog razloga, lečenje pacijenata KOLEGIUM MEDIC-a vodi se uz klinički protokol za evaluaciju kompletnog zdravstvenog stanja.
Standardizovani set pitanja po medjunarodnim normativima za kliničku evaluaciju svih organskih sistema, osmišljen je kako bi pacijenti mogli da stave na uvid najčešće zanemarene simptome i rizike važne za rano otkrivanje bolesti i pravilno usmeravanje dijagnostičko-terapijskog algoritma.

Naš odnos sa pacijentima je otvoren i ličan, zajedno postavljamo ciljeve i proveravamo rezultate učinjenog. Verujemo da samo pravilno informisan pacijent donosi prave odluke.
U okviru našeg sajta, u odeljku SIMPTOMI I BOLESTI, naši lekari pišu i objavljuju autorske tekstove, u želji da pacijentima obezbede stručne informacije o zdravstvenim temama koje ih zanimaju. Ovaj zdravstveni blog je već duže vreme visoko rangiran po čitanosti i relevantnosti za unapredjenje zdravlja pacijenata.
Svi tekstovi naših autora pisani su u veri da je naš pacijent informisani donosilac odluka o svom zdravlju, a time i najvažniji saveznik svom lečenju.

BUDITE DEO REŠENJA

Lično. Precizno. Drugačije.
Vaš KOLEGIUM MEDIC"

Naši pacijenti znaju.
Saznajte i Vi.