Mr sc. med dr Jelena Marinković, specijalista dijetoterapije. 

Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1997. godine. 

Školske 1998/99. godine upisana na prvu godinu magistarskih studija, a magistarsku tezu pod nazivom „Zdravstvene i mentalnohigijenske karakteristike adolescenata bez roditeljskog staranja smeštenih u hraniteljskim porodicama” odbranila 2003. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. 

Školske 2001/02. godine upisana na prvu godinu specijalističkih studija na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a 2005. godine položila specijalistički ispit i stekla zvanje specijalista higijene. (specijalistički rad „Procena stanja uhranjenosti u populaciji adolescenata”)

Školske 2012/13. godine upisala užu specijalizaciju, a 2014. godine odbranila rad uže specijalizacije pod nazivom „Povezanost navika u ishrani i fizičkoj aktivnosti sa pojavom nealkoholne masne jetre kod gojaznih osoba“ i stekla zvanje specijalista dijetoterapije.

Bila deo tima koji je sproveo projekat „Psihosocijalni faktori od značaja za nastanak i prevenciju poremećaja ishrane u ranoj adolescenciji“ sproveden u periodu mart 2000 – maj 2002 u saradnji Medicinskog fakulteta u Beogradu i Univerziteta u Dandiju, Škotska.

Koautor publikacije „Celijakija – od saznanja do razumevanja.  

Od 2010. godine stalno zaposlena u KBC „Zemun“ gde se bavi svim aspektima kliničke ishrane i dijetoterapije različitih patoloških stanja.

Autor i koautor većeg broja naučnih radova prezentovanih u domaćim i stranim časopisima i na naučnim skupovima.