MiraM1

Doc dr sc. med Mirjana Mitrović, specijalista interne medicine i subpecijalista hematolog, KCS, Klinika za hematologiju, stručni konsultant i vodja tima Centra za Trombofilije i ostale nasledne poremećaje koagulacije Kolegium Medic-a.

Diplomirala je 2003. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, prosek ocena 9.89; student generacije: 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2000/2001)

Zvanje Magistar medicinskih nauka na fakultetu Univerziteta u Beogradu stiče 2009., na temi Poremećaji hemostaze u Gošeovoj bolesti.

Zvanje specijaliste interne medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2011.godine,

Zvanje doktora medicinskih nauka 2017. stiče na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na temi: Prognostički faktori rane smrti i relapsa bolesti u akutnoj promijelocitnoj leukemiji.

 

 • 2017. Uža specijalizacija iz hematologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
 • 2019. University of North Carolina Hemophilia and Thrombosis Center, Chapel Hill, Nort Carolina, USA, studijski boravak
 • Od 2006. zaposlena na Klinici za hematologiju, Kliničkog centra Srbije
 • Od 2013. klinički asistent, predmet Interna medicina,  na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

 

Autor i koautor preko 100 naučnih radova, objavljenih u relevantnim medjunarodnim časopisima, takodje je  i autor poglavlja udžbenika  i više medicinska vodiča koji se primenjuju u kliničkoj praksi. 

Dobitnik je prestižnih medjunarodnih nagrada i priznanja, posebno u oblasti naslednih poremećaja koagulacije, tromboze i trombofilije.

 

 • 2008 –  The best poster of  Danubian League against Thrombosis and Haemorrhagic Disorders
 • 2015 –  Award for academic excellence – Salzburg Medical Seminars Hematology, Austrian American Foundation
 • 2019 –  Reach the World ISTH fellow ship

 

Član je najviših domaćih i medjunarodnih asocijacija:

 • Srpsko lekarsko društvo
 • European Hematology Association (EHA)
 • International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH)

 

Polje ekspertize dr Mitrović:

 • Poremećaji hemostaze i koagulacije
 • Trombofilije u trudnoći
 • Lečenje anemija
 • Kompletna hematološka evaluacija pacijenata sa poremećajem krvi i hematopoeznog sistema.

 

U našoj klinici je vodja tima za trombofilije, koji se sastoji od internista, angiologa, vaskularnih hirurga i  radiologa specijalizovanih za patologiju arterijskog i venskog sistema.
Sprovodi genetska ispitivanja naslednih oblika poremećaja koagulacije kod pacijenata sa ponovljenim trombozama dubokih vena i koordiniše lečenjem i kontrolama trombofilijama trudnoće.
Takodje, Doc Mitrović se bavi dijagnostikom i lečenjem širokog spektra poremećaja hematopoetskog sistema u sklopu složenih stanja i stanja više bolesti.